Náměty na diplomové a bakalářské práce pro nadcházející akademický rok

Většina témat je určena pro diplomové práce. V rámci tématu je ale možné eventuelně obhájit jak bakalářskou, tak diplomovou práci, záleží na konkrétním výběru. Pokud je téma určeno pouze pro bakalářskou práci, je označeno písmeny BP.

Pro bližší informace k jednotlivým tématickým okruhům kontaktujte osobu uvedenou v závorce.

 

Geodézie

 • Uživatelské prostředí pro určování astronomických efemerid. (Ron)
 • Regularizace pozemních a leteckých tíhových dat pro řešení geometrie hladinových ploch tíhového pole Země (Novák)
 • Rešení přesného lokálního modelu kvazigeoidu pro Českou republiku (Novák)
 • Určování geometrie geodetických referenčních ploch (Novák)
 • Aproximace tíhoveho pole Země z diskrétních měření funkcionálů geopotenciálu (Novák)
 • Časová variabilita tíhového pole Země a její modelace z družicových dat (Novák)

 

Geoinformační systémy a technologie

 • Zapojení gravimetru a permanentní GPS stanice do tzv. „senzorového webu“ (Ježek)
 • Naprogramování serveru pro gravimetr, GPS a senzory teploty, tlaku a vlhkosti (Java). Součástí práce bude i praktická ukázka ve formě prezentace měření na tomto webovém serveru.
 • Porovnání hlukových modelů na území města Plzně (Čada, Jedlička)
 • Specialní moduly MATLABU pro aplikace v Geomatice (Čada)
 • Prostorová optimalizace sítě služeb v regionu (Hrabík, Šíma)
 • Geografické informační systémy v prostředí cloudu (Jedlička)
 • Databázové aspekty trojrozměrného GIS (Jedlička)
 • Analytické aspekty trojrozměrného GIS (Jedlička)
 • Algoritmy a metodika prostorových analýz (Jedlička)
 • Síťové prostorové analýzy v GIS (Jedlička)
 • GIS v inženýrských sítích (Jedlička)
 • Geoprostorové datové báze, technologická řešení (Jedlička)
 • Datové modely pro geografické databáze velkých měřítek (Jedlička)
 • Internetové mapové a datové služby (Jedlička)
 • Mobilní GIS a jeho uživatelská rozšíření (Jedlička)
 • Geomorfologický informační systém (GmIS), (Jedlička)
 • Problematika ontologií, sémantiky a Linked Data přístupu ve vztahu k prostorovým datům a informacím – téma bude přesně specifikováno po konzultaci se zájemcem – BP/DP (Čerba)
 • Tvorba interaktivní multimediální formy materiálů pro podporu výuky geodézie/kartografie/GIS (záleží na oboru). BP
 • Využití Java 3D API pro vizualizaci prostorových dat (Janečka)
 • 3D data v Oracle Spatial (Janečka)
 • Java API Oracle Spatial pro topologicky strukturovaná prostorová data (Janečka)
 • Linear Referencing System v Oracle Spatial (Janečka)
 • Grafické uživatelské rozhraní pro Oracle Spatial (Janečka)

Kartografie

 • Sběr názvoslovných dat pro databázi geografických jmen (Geonames) České republiky (ČR) (Čada)
 • Konkrétní aplikace tematických map – např. atlas sídla, multimediální stará mapa apod. (téma bude přesně specifikováno po konzultaci se zájemcem) – BP/DP (Čerba)
 • Tvorba interaktivních multimediálních materiálů pro podporu výuky (téma bude přesně specifikováno po konzultaci se zájemcem) – BP/DP (Čerba)
 • Webové aplikace pro geodetické a kartografické výpočty pomocí programu web Matematika (Ježek)
 • Webové aplikace pro geodetické a kartografické výpočty na bázi CGI, JSP atd (Ježek)
 • Knihovna kartografických zobrazení ve volně šiřitelných (free) GIS (Ježek)

Katastr nemovitostí

 • Identifikace prostorů DKM ovlivněných výskytem systematických chyb (Čada)
 • Technologie tvorby a vedení DKM (Čada)
 • Analýza přesnosti změn při údržbě D-SGI (Čada)
 • Aplikace metod GPS v KN (Čada)

Externí témata

 • Spolupráce na tématech počítačové grafiky, řešených na katedře informatiky
 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
  Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1 : 5 000 a 1 : 10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
  Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
  Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
  Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
  Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
  Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
  Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 • Návrh archívu leteckých měřických snímků
  Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímků. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadnic.
  Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
  Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování velkoformátovou kamerou Vexcel XP.
  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
  Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
  Konzultant: RNDr. Jana Pressová