Kvalifikační práce a závěrečné zkoušky

Povinnosti studentů ukončujících studium

 • Dohodnout se s vedoucím kvalifikační práce na obsahu formuláře Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta v IS-STAG. Vytisknutý, vyplněný, vedoucím práce a studentem podepsaný formulář odevzdat na sekretariát katedry. Týká se i studentů, kteří v předcházejícím roce neodevzdali již zadanou kvalifikační práci.
 • Přibližně v době konání obhajob v poločase si na sekretariátu katedry vyzvednout oficiální zadání kvalifikační práce.

Dále jsou povinni v termínu uvedeném v zadání práce odevzdat dvě vyhotovení kvalifikační práce (není nutná pevná vazba). Před odevzdáním práce je nutné:

 • Nahrát elektronickou verzi práce ve formátu PDF (jako jeden soubor) do IS-STAG.
 • Vyplnit, vytisknout a podepsat formulář Údaje o kvalifikační práci. (Formulář odevzdat spolu s kvalifikační prací.)
 • Do obou vyhotovení práce vložit a vhodně upevnit datový nosič (obvykle CD, DVD) s elektronickou verzí kvalifikační práce. CD/DVD popište – jméno, DP/BP, rok, název práce (může být zkrácený).
 • Na zadních deskách pevné vazby připravit záložku potřebnou k vložení posudků.
 • Nejpozději 24 hodin před konáním obhajoby práce odevzdat prezentaci k obhajobě na emailovou adresu IT technika katedry.

V závěru už zbývá jen dostavit se k obhajobě a úspěšně ji zvládnout. Držíme palce!

Důležité termíny v akademickém roce 2023/2024

 • Odevzdání podkladů pro zadání bakalářské/diplomové práce:
  • před termínem SZZ předchozího LS – zpravidla polovina června
 • Obhajoby v poločase (povinná součást předmětů KGM/PRJG5 a KGM/OSGE):
  • zpravidla polovina prosince předchozího ZS
 • Obhajoby nanečisto (povinná součást předmětů KGM/PPGe a KGM/DPGE):
  • zpravidla přelom května a června
 • Odevzdání bakalářských prací:
  • dle termínu uvedeného v zadání BP – přibližně 3 týdny před SZZ (v 15:00 h.)
   23. 5. 2024
 • Odevzdání diplomových prací:
  • dle termínu uvedeného v zadání DP – přibližně 4 týdny před SZZ (ve 12:00 h.)
   8. 1. 2024 (ÚP), 17. 5. 2024 (Geomatika)
 • Státní závěrečné zkoušky:
  • pravidla konec června
   8. 2. 2024 (ÚP), 18. 6. 2024 (Geomatika)
 • Přijímací řízení do navazujícího studia:
  • zpravidla krátce po termínu SZZ
   19. 6. 2024

 

Náměty témat kvalifikačních prací

Prohlédněte si aktuální seznam nabízených prací. 

Většina témat je určena pro diplomové práce. V rámci tématu je ale možné eventuelně obhájit jak bakalářskou, tak diplomovou práci, záleží na konkrétním výběru. Pokud je téma určeno pouze pro bakalářskou práci, je označeno písmeny BP.

Pro bližší informace k jednotlivým tématickým okruhům kontaktujte osobu uvedenou v závorce.

Pokyny pro zpracování závěrečných prací

Bakalářské i diplomové práce musí splňovat řadu norem. Pečlivě si prostudujte požadavky, které jsou na formu a obsah závěrečných prací kladeny.

ORGANIZACE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU GEOMATIKA

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 

 • zkouška z předmětu KGM/BZGE
 • obhajoba bakalářské práce KGM/OBGE

Zkouška z předmětu KGM/BZGE:

Pro zkoušku jsou vylosovány tři okruhy z předem vymezených témat. Po přípravě (30 min.) probíhá veřejná diskuze ke zkušebním otázkám (celkem 20 min.). Zkoušející mohou během diskuze klást i dotazy, které přímo nesouvisejí s vylosovanými zkušebními tématy.

Při stanovení výsledné známky přihlédne komise ke studijním výsledkům z následujících oborových profilových předmětů (popř. jejich ekvivalentů): KGM/GE1, KGM/GE2, KGM/GE3, KGM/KN, KGM/AVTG2, KGM/FGM, KGM/MAP.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky (poslední aktualizace 28. 2. 2024).

Obhajoba bakalářské práce KGM/OBGE má dvě části:

 • prezentace bakalářské práce – obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min.)
 • seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k bakalářské práci (20 min.)

Při hodnocení předmětu OBGE se přihlédne k hodnocení vedoucího bakalářské práce, k hodnocení oponenta BP a k průběhu obhajoby.

ORGANIZACE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU GEOMATIKA

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

 • zkouška ze tří předmětů SZZ dle specializace studia
 • obhajoba diplomové práce KGM/OGEM

Zkouška z předmětů SZZ se liší podle specializace studia:

 • Geodézie a geoinformační systémy – GEO, AGE, GSY
 • Vizualizace geoinformací – GEO, AGE, KAG
 • Katastr nemovitostí a občanské právo – GEO, KAN, PVN
 • Fyzikální geodézie – GEO, AGE, FKG
 • Geodézie a katastr nemovitostí – GEO, KAN, KAG

Pro zkoušku je vylosován jeden okruh z každého předmětu SZZ. Po přípravě (30 min.) probíhá veřejná diskuze ke zkušebním okruhům (přibližně 15 minut na každý okruh). Zkoušející mohou během diskuze klást i dotazy, které přímo nesouvisejí s vylosovanými zkušebními tématy.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky (poslední aktualizace 28. 2. 2024).

Obhajoba diplomové práce KGM/OGEM
Obhajoba diplomové práce má dvě části:

 • prezentace DP – obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min.),
 • seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k diplomové práci (20 min.).

Při hodnocení předmětu OGEM se přihlédne k hodnocení vedoucího DP, k hodnocení oponenta DP a k průběhu obhajoby DP.

ORGANIZACE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO OBORU ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

 • Zkouška ze tří předmětů SZZ dle specializace studia
 • Obhajoba diplomové práce KGM/OGEM

Zkouška z předmětů SZZ
Předměty SZZ se liší podle specializace studia:

 • Informační modelování staveb – KGM/KUK, KGM/PIP, KGM/BIM
 • Strategické plánování měst a regionů – KGM/KUK, KGM/PIP, KGE/SZSP

Pro zkoušku je vylosován jeden okruh z každého předmětu SZZ. Po přípravě (30 min.) probíhá veřejná diskuze ke zkušebním okruhům (přibližně 15 minut na každý okruh). Zkoušející mohou během diskuze klást i dotazy, které přímo nesouvisejí s vylosovanými zkušebními tématy.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky (poslední aktualizace 7. 1. 2021).

Obhajoba diplomové práce KGM/OGEM
Obhajoba diplomové práce má dvě části:

 • prezentace DP – obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min.),
 • seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k diplomové práci (20 min.).

Při hodnocení předmětu OGEM se přihlédne k hodnocení vedoucího DP, k hodnocení oponenta DP a k průběhu obhajoby DP.