Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska

2004–006
GAČR 205/04/0888
Řešitelé: Bohuslav Veverka (ČVUT), Vladimír Brůna (ÚJEP), Václav Čada

Tříletý výzkumný projekt zaměření na digitální prostorovou lokalizaci historických kartografických mapových děl. Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT, katedrou mapování a kartografie, a laboratoří geoinformatiky ÚJEP. Za oddělení geomatiky je spoluřešitelem Václav Čada.

Více informací o projektu naleznete například na webu Grantová agentura České republiky (geolab.cz).

Anotace:
Cílem řešení projektu je komplexní kartografická analýza vojenských historických mapování, která proběhla ve třech ucelených etapách na území Rakousko-uherské monarchie, tj. včetně historických zemí Koruny české – Čech, Moravy a Slezska. Prvé mapování z let 1763 1785 je nazýváné jako josefské. S ohledem na měřítko mapování 1 : 28 800 se jednalo o nejpodrobnější mapování v Evropě. Mapování nebylo podloženo kvalitními geodetickými základy a tak se nepodařilo sestavit ucelený mapový obraz monarchie. Druhé mapování Františkovo proběhlo v letech 1807–1869, současně s budováním stabilního katastru a bylo založeno na výsledcích astronomicko geodetických prací. Mapová kresba je proto již prostorově lokalizovatelná a lze zkoumat její kartometrické charakteristiky. Toto mapování pokrývá dobu od napoleonských válek až po bitvu u Hradce Králové v roce 1866, která změnila zásadním způsobem mapu Evropy. V letech 1870–1883 proběhlo třetí vojenské mapování, kdy se zrodila nejproslulejší rakouská mapa (speciálka) měřítka 1 : 75 000, používané na území ČSR až do roku 1956, kdy byla nahrazena soudobou vojenskou topologickou mapou.