Gravimetrická laboratoř

FRVŠ č. 133/2008 – vybavovací projekt
Řešitelé: Pavel Novák, Karel Jedlička, František Ježek, Jan Nejedlý

Anotace:
Fyzikální geodézie popisující tíhové pole Země je tradiční a v současnosti velmi aktuální částí geodézie. Přestože se v současnosti stále zlepšuje dostupnost a přesnost globálních modelů tíhového pole Země získaných převážně z družicových dat, je i nadále nutné a běžné kombinovat globální modely s lokálními pozemními tíhovými daty, která poskytují krátkovlnnou složku spektra gravitačního pole. Pořízení relativního gravimetru (jako jediné dostupné měřické technologie v této oblasti) by umožnilo praktickou demonstraci sběru pozemních tíhových dat, vyzkoušení různých měřických postupů a metod zpracování naměřeného materiálu. Studenti tak získají praktické zkušenosti v důležité oblasti geodézie, které umožní hlubší porozumění vlivu gravitačního pole i na ostatní v praxi běžně měřené geometrické parametry Země (délky, úhly). Tento postup je běžně využíván na řadě zahraničních univerzit s geodetickými/geomatickými programy. Vzhledem k nákladnosti zařízení se počítá i s jeho využitím dalšími školami (zájem má ČVUT, Katedra vyšší geodézie). Spolu s relativním gravimetrem je plánováno pořízení výpočetního clusteru jak pro zpracování a analýzu naměřených dat, tak i pro celou řadu dalších navazujících gravimetricko matematických výpočtů např. při kombinování krátkovlnné a dlouhovlnné složky spektra gravitačního pole pole a tím si mj. vyzkoušet aplikaci matematických a numerických metod na praktickou problematiku.