Plan4All

2009–2011
ECP 2008 GEO 318007
Jlavní řešitel: Tomáš Mildorf

Anotace: Hlavní zaměření eContentplus projektu Plan4all je na harmonizaci dat územního plánování s ohledem na Směrnici INSPIRE. Projekt je založen na existujících „best practices“ v regionech a obcích Evropské unie a zhodnocení výsledků současných výzkumných projektů řešených v této oblasti. Očekávané výstupy budou uplatněny v Evropském fóru pro SDI (Spatial Data Infrastructure – infrastruktura prostorových dat), v návrzích bází geodat a při analýzách nejlepších praktik týkajících se organizace, sdílení, harmonizace a doporučení pro vytváření SDI územního plánování. Celý sektor by měl profitovat z dostupnosti jednoznačných a více transparentních informací generovaných územními plány v Evropě. Ačkoliv myšlenky a koncepty územního plánování jsou v podstatě shodné v celé Evropě, právní stránka věci je velice nejednotná. Současné zákony týkající se územního plánování jsou nespojité (jak v oblasti prostorové lokalizace, použitých výchozích podkladů a zdrojů dat, tak zejména po obsahové stránce) a i expert z jedné země může mít problémy s porozuměním plánovacím předpisům země sousední. Pro investory a pro ty, kteří rozhodují, je téměř nemožné porovnání územně plánovacích předpisů napříč Evropou. Plan4all výrazně přispěje ke zlepšení této situace.