Teorie zpracování gradientů vyšších řádů a jejich použití v geodézii

2018–2020
Program GAČR, projekt č. 18-06943S
Koordinátor: ZČU
Hlavní řešitel: Pavel Novák

Gradienty geopotenciálu jsou nyní pozorovatelnými veličinami. Pro jejich zpracování je nutno odvodit matematické nástroje a implementovat výpočetní algoritmy včetně jejich vzájemných transformací a prodlužovaní prostorem. Základní modely založené na integrálních rovnicích byly odvozeny během posledních tří let ve sférické i sferoidální aproximaci. Spektrální a prostorové vlastnosti odpovídajících integračních jader byly analyzovány a testovány pomocí syntetických dat. Aby bylo možné použít jejich plný potenciál při zpracování velkého množství reálných dat, je nutné tento aparát doplnit a vybavit nástroji umožňujícími kombinaci různorodých dat, šíření chyb, stabilní řešení inverzních úloh a výpočet chyb souvisejících s omezením integrační domény. Takto doplněný aparát bude použit pro podporu realizace výškového systému.

Hlavním cílem projektu je odvození a implementace nástrojů pro kombinované zpracování gradientů geopotenciálu, které budou zohledňovat jejich různorodost, charakteristiky šumu, spektrální obsah a nedokonalé vzorkování v prostoru, za účelem podpory realizace světového výškového systému.