Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (InteCom)

2018–2022
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
Koordinátor: ZČU
Hlavní řešitel: Eduard Janeček

Cílem projektu InteCom jsou výzkumné a vývojové práce, které umožní urychlit transfer výsledků z teorie systémů, řízení, umělé inteligence a zpracování informací do inteligentních komponent řízení, monitorování, diagnostiky a rozhodování v pokročilých technologiích. Cílem je vyvinout a v laboratorních podmínkách otestovat IT technologie (převážně jako software nebo průmyslové digitální systémy) škálovatelné cenou a výkonovými parametry tak, aby výsledky mohly být efektivně využitelné i v malých a středních firmách. Výzkum přinese nové znalosti, nové metody a algoritmy zaměřené na jejich reálnou aplikovatelnost v průmyslu i ve veřejné sféře. Projekt navazuje na témata, při jejichž řešení již v minulosti dosáhl řešitelský kolektiv prokazatelně výborných výsledků, a to i v mezinárodním kontextu, anebo témata s osvojenými znalostmi, která se zdají být velmi perspektivní z hlediska svého uplatnění v praxi.